• Protocol toewijzing huurwoning

  Protocol toewijzing huurwoningen aan kandidaat-huurders

  Dit Protocol voor de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders heeft tot doel voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken hoe de toewijzing van een huurwoning bij Leliveld Vastgoed tot stand komt. Dit Protocol is gericht op het voorkomen van (woon)discriminatie.

  Wij hebben als doel om de betreffende huurwoning te verhuren aan de meest geschikte kandidaat-huurder. Dit is een kandidaat-huurder waarvan het zo aannemelijk mogelijk is dat deze correct en tijdig aan alle verplichtingen kan voldoen die uit een huurovereenkomst voortvloeien en op de best passende termijn. Het onderscheid tussen kandidaat-huurders geschiedt door objectieve rechtvaardiging. Onderscheid tussen kandidaat-huurders dient een legitiem doel en wij zullen daar passend en evenredig naar handelen.

  Te verkrijgen basisinformatie van de kandidaat-huurder:

  • Naam (voor- en achternaam)
  • Huidig adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Kopie ID-bewijs (BSN-nummer en de pasfoto mogen worden afgeschermd)
  • Samenstelling gezin: alleenwonend, samenwonend, met of zonder kinderen
  • Hoogte van totaal maandelijks netto-inkomen
  • Arbeidsovereenkomst(en) en/of werkgeversverklaring(en)
  • Inkomensbewijzen

  Er wordt geen informatie verlangd over:

  • Etnische of culturele achtergrond
  • Religieuze identiteit
  • Politieke voorkeur
  • Seksuele gerichtheid
  • Genderidentiteit en/of -expressie
  • Lichamelijke of geestelijke gezondheid

  Criteria waar rekening mee gehouden wordt bij toewijzing:

  1. Reactiesnelheid
   In de basis geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het initiatief om op een aangeboden woning te reageren ligt bij kandidaat-huurders. In geval van veel reacties kan het dus voorkomen dat bepaalde kandidaat-huurders niet meer worden uitgenodigd voor een bezichtiging en worden afgewezen.
  2. Bron van inkomen/soort arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een van goede naam en faam bekendstaande werkgever heeft de voorkeur. Dit geeft de meeste financiële zekerheid. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten, (recent) zelfstandig ondernemerschap en andere vormen van inkomstenbronnen zoals alimentatie, een stagevergoeding, een garantstelling door derden, een erfenis, huurinkomsten etc., kunnen wel degelijk ook leiden tot toewijzing van een huurwoning, maar dat is maatwerk.

  1. Hoogte van het inkomen
   Na een eventuele minimale inkomenseis heeft het hoogste (gezamenlijke) inkomen de voorkeur. Dit geeft de meeste financiële zekerheid ten aanzien van de nakoming van de financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst.
  2. Een positieve screening van ID bewijs en solvabiliteit
   Een kandidaat-huurder kan een woning alleen toegewezen krijgen onder het voorbehoud dat de identiteit kan worden geverifieerd en de financiële draagkracht in orde is. Om dit te toetsen voeren wij een grondige screening uit.
  3. Samenstelling huishouden
   Het is belangrijk dat er een passende bewonerssamenstelling geldt per woning. Dit om overlast en schade te voorkomen, maar ook om bijvoorbeeld overbewoning van woningen te voorkomen. Er zal daarom bij toewijzing rekening worden gehouden met de bewonerssamenstelling per woning. Afhankelijk van het type woning hebben bepaalde samenstellingen de voorkeur. Dit is maatwerk per woning.
  4. Passendheid in (de omgeving van) de aangeboden woning
   In sommige gevallen kan de ligging van de huurwoning of de eigenschappen daarvan ertoe leiden dat bepaalde kandidaat-huurders in beginsel meer geschikt zijn dan anderen.
  5. Gunning
   Voor iedere aangeboden woning geldt dat eigenaar uiteindelijk de keuze maakt tussen de kandidaat-huurders. De beheerder heeft op de uiteindelijke keuze geen invloed.

   

  Tot slot:

  Wij onthouden ons van iedere vorm van (medewerking aan) discriminatie ten aanzien van toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders. In verband met de privacywetgeving zijn wij niet bevoegd om basisinformatie van kandidaat-huurders aan derden te verstrekken.